• Geen producten in je winkelmand.

Algemene voorwaarden

Voor alle diensten geleverd door InterPlein, gevestigd te Eindhoven, KvK nummer 77745558, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan van aankoop van videotrainingen.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie InterPlein een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus sluit.
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 3. Online training: E-learning, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van InterPlein, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Een inschrijving voor een online videotraining impliceert aanvaarding va de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

 1. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van InterPlein aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 2. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en InterPlein komen slechts tot stand indien de aanmelding door InterPlein aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
 3. InterPlein heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Cursist ontvangt inloggegevens waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de videotraining(en) voor twaalf maanden kunnen worden bekeken. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht InterPlein opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, zonder automatische verlenging. Dit tenzij expliciet anders overeengekomen.
 6. Na inschrijving geldt er een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktermijn vervalt indien het 1e leermoment heeft plaatsgevonden.

Artikel 4. Prijsstelling

 1. Inschrijving vind plaats door middel van het kopen van de cursus via de website van InterPlein of via partner sites. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Bij aanmelding via aanschaf in de webshop of een aanmeldingsformulier op grond van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

 1. Direct na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de videotraining gevolgd worden.
 2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit per e-mail te melden aan info@interplein.org
 3. Het is mogelijk de aankoop van een online videotraining te annuleren. Dit kan gedurende de hele duur van de overeenkomst (meestal 12 maanden na aankoop). Stuur een mail met verzoek tot terugbetaling naar info@interplein.org
 4. InterPlein biedt een volledige geld terug garantie bij niet tevredenheid.
 5. De terugbetaling zal geschieden binnen drie werkdagen na het aanleveren van de aankoopfactuur en terugbetalingsgegevens. Na terugbetaling heeft InterPlein recht de toegang tot het lesmateriaal te blokkeren.
 6. Je krijgt toegang tot de cursus wanneer je deze hebt aangeschaft via de website. Je krijgt in geen geval eerder toegang tot de cursus eerdat de betaling volledig is ontvangen. InterPlein kent geen betalingen in termijnen.
 7. De betaling dient te geschieden via iDeal of PayPal en is volledig online. InterPlein stuurt de factuur digitaal, naar het door jou opgegeven emailadres.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. InterPlein is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van InterPlein tenzij aan InterPlein opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien InterPlein op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 4. Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.
 5. InterPlein heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. InterPlein kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden InterPlein op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van InterPlein hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten.
 6. InterPlein zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat er wijzigingen zijn geweest op socialmediakanalen en dat deze nog niet meegenomen zijn in de videotraining. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor in de videotrainingen afwijken van het uiterlijk van het huidige platform.
 7. Indien en voor zover InterPlein aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die InterPlein kan worden toegerekend. InterPlein is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door InterPlein voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InterPlein is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van InterPlein en overeenkomsten tussen InterPlein en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Bosch, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 9.  Vertrouwelijkheid en privacy

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Interplein verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt om informatie te verkrijgen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer (indien in buitenland gevestigd)

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@interplein.org, dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Interplein verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het bezoeken van het adres in verband met het geven van een sprekersessie, workshop, training of kennismakingsgesprek.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder waar je toestemming voor gegeven hebt om deze te versturen en waar je je te allen tijde weer van uit kunt schrijven
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Interplein verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of facturatie.
 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Interplein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Interplein) tussen zit. Interplein gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Teamleader, een CRM systeem om gegevens te verzamelen van (potentiele) klanten om offertes en facturen mee te versturen. Wij verzamelen alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor verwerking van administratieve zaken.
 • Twinfield, een boekhoudprogramma waarmee alle facturen worden verzameld, van zowel inkoop als verkoop, om de belastingdienst te informeren en aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting te doen.
 • Mailchimp voor het verzamelen van naam,- en e-mailadresgegevens om, nadat toestemming is verleend via een opt-in-regeling, een nieuwsbrief toe te sturen. Deze kan op ieder moment door ontvanger zelf worden opgezegd.
 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Interplein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Interplein ontvangt in het kader van het uitvoeren van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Interplein uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan zeven jaren na afwijzing van uw aanvraag (door Interplein of u zelf), uitvoering van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

Interplein bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van zeven jaar, welke de belastingdienst ook hanteert, voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer (indien buiteland gevestigd

Voor de volgende gegevens hanteren wij  een bewaartermijn van vijftig maanden:

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Interplein verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Interplein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Interplein gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Interplein gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens doorInterplein en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@interplein.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Interplein wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Interplein neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@interplein.org.

 1. Gegevens opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte

Interplein maakt gebruik van enkele bedrijven en applicaties welke in het buitenland gevestigd zijn en welke gebruik maken van voorwaarden welke vallen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het gaat hierbij om MailchimpDropboxLinkedIn en Facebook. In de voorwaarden van deze in het buitenland gevestigde bedrijven staat dat zij  “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd zijn, en hoe zij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Foto’s, video en andere media tijdens onze sessies

Interplein maakt tijdens de sprekers- en workshopsessies soms foto’s en video’s. Deze kunnen gebruikt worden voor onze online activiteiten zoals op LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram en de website. Bij het accepteren van onze offerte en het aangaan van een samenwerking geef je toestemming hiervoor en kun je op de foto of film op een van deze sites komen te staan. Je hebt uiteraard het recht om dit te voorkomen en kan hiervoor een verzoek indienen bij desbetreffende fotograaf of cameraman voorafgaande aan het evenement of de workshop.

 1. Beveiliging van jouw gegevens

Interplein verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Interplein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij doen er alles aan om gegevens op onze computers, laptops en mobiele apparaten te beschermen en dat doen we door:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

© Interplein Academy